快捷搜索:

感遇诗三十八首·其十九

感遇诗三十八首·其十九原文
贤人晦气己,忧济在元元。
黄屋非尧意,瑶台安可论?
吾闻西方化,清净道弥敦。
怎样如何穷金玉,雕刻以为尊?
云构山林尽,瑶图珠翠烦。
鬼工尚未可,人力安能存?
夸愚适增累,矜智道逾昏。
感遇诗三十八首·其十九拼音解读
shèng rén bú lì jǐ ,yōu jì zài yuán yuán 。
huáng wū fēi yáo yì ,yáo tái ān kě lùn ?
wú wén xī fāng huà ,qīng jìng dào mí dūn 。
nài hé qióng jīn yù ,diāo kè yǐ wéi zūn ?
yún gòu shān lín jìn ,yáo tú zhū cuì fán 。
guǐ gōng shàng wèi kě ,rén lì ān néng cún ?
kuā yú shì zēng lèi ,jīn zhì dào yú hūn 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: